Pixel pixel About Us - 9stacks.com
SIGN IN
REGISTER

Us

One poker table. Nine players. Nine stacks of poker chips!

MEET THE TEAM

 • Sudhir Kamath
 • Rishab Mathur
 • Pratik Kumar
 • Abhinav Nigam
 • Ajaj Ahmed
 • Alok Noronha
 • Bhavye Mittal
 • Kashish Madan
 • Kishor Dhewa
 • Mohit Vashistha
 • Mukul Pradeep
 • Pardeep Jain
 • Pradeep Kumar
 • Prashaste Sinha
 • Sakshi Babbar
 • Shalini Jain
 • Siddharth Sagar
 • Ashik Vadakkan
 • Sahaj Monga
 • Rohit Pandey
 • Sarika Grover
 • Shilpa Sharma
 • Karan Sawhney
 • Deepak Durga
 • Dinesh Singh
 • Atishree Jindal
 • Alex Ashwin Mathew
 • Aditya Arora
 • Abhishek Maurya
 • Mohit Sharma
 • Join Us

Get to know the minds at work behind your stellar gaming experience.